PRIKTIJK                                                                                           
 
Westerpark        

AFSPRAKEN

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Traditionele Geneeskunde bij de ZHONG. Op de website   WWW.ZORGVERZEKERINGWIJZER.NL/ZORGVERGOEDINGEN/ACUPUNCTUUR kunt u nakijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de Zorgverzekeraar. Dit geldt alleen voor de acupunctuur en niet voor massages. 

 

                                                                www.zhong.nl


U kunt zich online aanmelden voor een afspraak. Boek nu.


PRIJSLIJST

Intake en onderzoek (pols, tong en palpatie) :                      90 minuten           €    75,00

Traditionele Chinese acupunctuur                                          60 minuten            €   60,00

Traditionele Chinese acupunctuur                                          45 minuten            €   49,00

Acupunctuur + moxa                                                                 60 minuten            €   60,00

Cupping                                                                                       30 minuten             €    35,00

Massage                                                                                      60 minuten            €   49,00

Massage                                                                                      30 minuten            €   35,00


U kunt 24/7 een afspraak boeken. Als u op de home pagina op 'boek nu' klikt komt u mijn  afspraak agenda van Treatwell. Hier kiest u de behandeling en de datum. Een intakeformulier wordt door ons samen ingevuld. Bij Pijnklachten volstaat een uur zonder een uitgebreide intake. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur zijn er geen kosten aan verbonden.  In de agenda is ook de mogelijkheid om zelf de afspraak te verzetten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Mocht u aanvullend verzekerd zijn en acupunctuur zit in uw pakket dan krijgt u het geheel of gedeeltelijke bedrag vergoed door uw verzekering. 

Nu boeken 

Bij de Priktijk kunt u pinnen of met cash betalen.


Voor klachten kunt u terecht bij:

Website: www.kab-klachten.nl

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:


Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.              

Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.                                                                                                                                                                      - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.                                                                                                                                                          - Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota.                                                                                                                                                                               

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar                                                                                                                                                                                                                                                    uw naam, adres en woonplaats                                                                                                                                                                                                                       - uw klantnummer en/of uw geboortedatum                                                                                                                                                                                                  - de datum van de behandeling                                                                                                                                                                                                                          - consult acupunctuur 24104

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage,  recificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte geevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.